Penguins hockey cards Penguins hockey cards

"Penguins hockey cards"

Obrázek
Informace
Komentář
Jim Paek - 9

Jim Paek


1993 - 1994
Foodland
#9
Řadová karta
Jim Paek - 278

Jim Paek


1993 - 1994
Pinnacle
#278
Řadová karta
Jim Paek - 334

Jim Paek


1993 - 1994
Pinnacle
Score

#334
Řadová karta
Jim Paek - 334

Jim Paek


1993 - 1994
Pinnacle
Score Canadian

#334
Řadová karta
Jim Paek - 243

Jim Paek


1993 - 1994
Topps
Premier

#243
Řadová karta
Jim Paek - 243

Jim Paek


1993 - 1994
Topps
Premier

#243
Paralelní karta, Gold
Jim Paek - 401

Jim Paek


1993 - 1994
Topps
Stadium Club

#401
Řadová karta
Jim Paek - 401

Jim Paek


1993 - 1994
Topps
Stadium Club

#401
Paralelní karta, Members Only
Jim Paek - 192

Jim Paek


1993 - 1994
Upper Deck
#192
Řadová karta
Jim Paek - 383

Jim Paek


1992 - 1993
Bowman
#383
Řadová karta
Jim Paek - 168

Jim Paek


1992 - 1993
Fleer
Ultra

#168
Řadová karta
Jim Paek - 11

Jim Paek


1992 - 1993
Foodland
#11
Řadová karta
Jim Paek - 328

Jim Paek


1992 - 1993
O Pee Chee
#328
Řadová karta
Jim Paek - 375

Jim Paek


1992 - 1993
Parkhurst
#375
Řadová karta
Jim Paek - 375

Jim Paek


1992 - 1993
Parkhurst
#375
Paralelní karta, Emerald Ice
Jim Paek - 537

Jim Paek


1992 - 1993
Score
Canadian

#537
Řadová karta
Jim Paek - 537

Jim Paek


1992 - 1993
Score
#537
Řadová karta, Stanley Cup
Jim Paek - 437

Jim Paek


1992 - 1993
Topps
Stadium Club

#437
Řadová karta
Jim Paek - 243

Jim Paek


1992 - 1993
Topps
#243
Řadová karta
Jim Paek - 243

Jim Paek


1992 - 1993
Topps
#243
Paralelní karta, Gold
Jim Paek - 1

Jim Paek


1991 - 1992
Foodland
#1
Řadová karta
Jim Paek - 437

Jim Paek


1991 - 1992
O Pee Chee
#437
Rookie, RC, Top Prospect, Cup
Jim Paek - 133

Jim Paek


1991 - 1992
Parkhurst
#133
Rookie, RC
Jim Paek - 344

Jim Paek


1991 - 1992
Pinnacle
French

#344
Rookie, RC
Jim Paek - 344

Jim Paek


1991 - 1992
Pinnacle
#344
Rookie, RC
Jim Paek - 554

Jim Paek


1991 - 1992
Pro Set
French

#554
Insertní karta, Recrue, Rookie
Jim Paek - 266

Jim Paek


1991 - 1992
Pro Set
Platinum

#266
Řadová karta
Jim Paek - 554

Jim Paek


1991 - 1992
Pro Set
#554
Rookie, RC
Jim Paek - 437

Jim Paek


1991 - 1992
Topps
#437
Rookie, RC, Top Prospects
Jim Paek - 308

Jim Paek


1991 - 1992
Upper Deck
#308
Řadová karta
1